การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4